Algemene leveringsvoorwaarden webshop Piece of Shirt:

1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Piece of Shirt zijn deze voorwaarden van toepassing
1.2. Door een bestelling bij Piece of Shirt te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden.
1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.
1.4. Piece of Shirt is een onderdeel van Mutando non Mutor B.V..

2.Bestellingen
2.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.
2.2. Alle aanbiedingen van Piece of Shirt gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

3. Betaling
3.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de website vooraf te worden betaald.
3.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.
3.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 30 dagen worden terugbetaald.
3.5. Verzendkosten worden nimmer terugbetaald.
3.6. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay.

4.Levering
4.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Piece of Shirt zal geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen 48 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.
4.2. Wat maakt je mooi bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven.
4.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Piece of Shirt, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 5.

5. Retourzending
5.1. Voor alle leveringen geldt een retourtermijn van zeven (7) werkdagen waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Piece of Shirt.
5.2. Retourneren is alleen mogelijk bij beschadigingen aan de producten.
5.3. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting doch alleen na voorafgaande melding aan Piece of Shirt worden geretourneerd.
5.4. De retourtermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel namens Piece of Shirt..
5.5. Artikelen die u in afwijking van de instructies die door of namens Piece of Shirt zijn gegeven opstuurt, worden in beginsel niet geaccepteerd. De vervoerskosten van de retourzending komen alsdan voor uw rekening.

6. Privacy
6.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Piece of Shirt. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden.
6.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door Piece of Shirt, in de registratie worden verwerkt.

7. Slotbepalingen
7.1. De administratie van Piece of Shirt wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.
7.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Piece of Shirt geen aansprakelijkheid.
7.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.